πの計算してみました。

 投稿者:今村 文広  投稿日:2011年 2月20日(日)16時23分54秒
  以前から気になっていた算術幾何平均によるπの近似計算を10進BASICで行ってみました。1000桁まで求まっているようです。

!算術幾何平均によるπの算出公式
!改良サラミン・ブレントの計算公式

OPTION ARITHMETIC DECIMAL_HIGH   !10進1000桁
OPTION BASE 0
DIM C(10)

LET  a=1                    !  A0=1
LET  b=1/2                  !  B0=1/2
LET  C(0)=a-b               !  C0=A0-B0
LET  Cs=0

FOR n=1 TO 10
   LET  An=((a+b)/2+SQR(a*b))/2    ! A(n+1)=((A(n)+B(n))/2+√(A(n)B(n)))/2
   LET  Bn=SQR(a*b)                ! B(n+1)=√(A(n)B(n))
   LET  C(n)=An-Bn                 ! C(n+1)=A(n+1)-B(n+1)
   FOR j=0 TO n
      LET  Cs=Cs+2^j*C(j)          ! Cs=Σ2^j*C(j)  ; j=0~n
   NEXT j

   LET  PAI=(An+Bn)/(1-Cs)         ! π=(A(n)+B(n))/(1-Cs)
   PRINT n;PAI

   LET  a=An
   LET  b=Bn
   LET  Cs=0
NEXT n

END  
 

戻る