Σ1/kの多桁を求める

 投稿者:山中和義  投稿日:2009年 5月22日(金)22時06分56秒
  以前投稿した多桁(多倍長)ルーチンの「除算」ができました。
動作検証のため、先の分数計算を行いました。
!定数
DECLARE EXTERNAL NUMERIC MultiPrecision.RADIX, MultiPrecision.L2
DECLARE EXTERNAL NUMERIC MultiPrecision.c0(), MultiPrecision.c1()

!演算
DECLARE EXTERNAL FUNCTION MultiPrecision.lNum2Str$, MultiPrecision.lcomp
DECLARE EXTERNAL SUB MultiPrecision.lStr2Num, MultiPrecision.lcopy
DECLARE EXTERNAL SUB MultiPrecision.ladd, MultiPrecision.lsub
DECLARE EXTERNAL SUB MultiPrecision.lmul, MultiPrecision.ldiv

DECLARE EXTERNAL SUB MultiPrecision.llmul, MultiPrecision.ldivqr
!----------------------------------------


!Σ[k=1,n]1/k の計算

LET t0=TIME


DIM P(0 TO L2),Q(0 TO L2)
CALL lStr2Num("0",P) !t=P/Q=1
CALL lStr2Num("1",Q)

DIM T1(0 TO L2),T2(0 TO L2)
FOR k=1 TO 1129
  CALL lmul(P,k, T1) !t=t+1/k=(P*k+Q)/(Q*k) 通分
  CALL ladd(T1,Q, P)
  CALL lmul(Q,k, T2)
  CALL lcopy(T2,Q)
NEXT k
PRINT lNum2Str$(P)
PRINT lNum2Str$(Q)


DIM A(0 TO L2),B(0 TO L2)
CALL lcopy(P,A) !LET A=P !copy it
CALL lcopy(Q,B) !LET B=Q

LET c=0 !繰り返し回数 debug
DO UNTIL lcomp(B,c0)=0 !最大公約数を求める
  LET c=c+1 !debug
  CALL ldivqr(A,B, T1,T2) !LET R=MOD(A,B) !MOD(x,y)=x-y*INT(x/y)
  CALL lcopy(B,A) !LET A=B
  CALL lcopy(T2,B) !LET B=R
LOOP
PRINT "c=";c !debug
PRINT "gcd=";lNum2Str$(A) !PRINT "gcd=";A !debug

CALL ldivqr(P,A, T1,T2) !LET P=P/A !約分
CALL lcopy(T1,P)
CALL ldivqr(Q,A, T1,T2) !LET Q=Q/A
CALL lcopy(T1,Q)

PRINT "P=";lNum2Str$(P) !PRINT "P=";P !結果の表示
PRINT "Q=";lNum2Str$(Q) !PRINT "Q=";Q


PRINT TIME-t0

END


MODULE MultiPrecision !正の多桁(多倍長)整数の計算

!桁の数字の列を格納する配列a()を考える。
!上位桁   下位桁
!a(L2),a(L2-1),…,a(1),a(0) の構造で表すことができる。
!言い換えると、n進数表記の各桁がa()となる。
!たとえば、100進数とすると、a(k)は正の整数2桁(0~99)となる。
!例. 12345は1*100*100+23*100+45だから、a(2)=1、a(1)=23、a(0)=45。


SHARE NUMERIC KETA
PUBLIC NUMERIC RADIX,L2

LET KETA=4 !桁数 1,2,3,4 ※32bitか64bit整数の範囲
LET RADIX=10^KETA !基数

LET L=3000 !求める桁数 ※
LET L2=INT(L/KETA)+1 !配列の大きさ


PUBLIC NUMERIC c0(0 TO 1000) !※
CALL lStr2Num("0",c0) !定数0
PUBLIC NUMERIC c1(0 TO 1000) !※
CALL lStr2Num("1",c1) !定数1

SHARE NUMERIC aa(0 TO 1000),bb(0 TO 1000),m(0 TO 1000) !作業用 ※


!----- 下位の演算ルーチン

PUBLIC SUB ladd
EXTERNAL SUB ladd(a(),b(), c()) !多桁+多桁 ※C=A+B
  LET cy=0 !桁上がり
  FOR i=0 TO L2 !下の桁から
   LET d=a(i)+b(i)+cy !同じ桁で
   IF d<RADIX THEN
     LET c(i)=d
     LET cy=0
   ELSE
     LET c(i)=d-RADIX
     LET cy=1 !上の桁へ
   END IF
  NEXT i
  IF cy>0 THEN
   PRINT "加算オーバーフロー"
   STOP
  END IF
END SUB
PUBLIC SUB lsub
EXTERNAL SUB lsub(a(),b(), c()) !多桁-多桁 ※A>B、C=A-B
  LET brrw=0 !借り
  FOR i=0 TO L2 !下の桁から
   LET d=a(i)-b(i)-brrw !同じ桁で
   IF d>=0 THEN
     LET c(i)=d
     LET brrw=0
   ELSE
     LET c(i)=d+RADIX
     LET brrw=1 !上の桁から借りる
   END IF
  NEXT i
  IF brrw>0 THEN
   PRINT "減算A-Bで、A>Bではありません。"
   STOP
  END IF
END SUB
PUBLIC SUB lmul
EXTERNAL SUB lmul(a(),b, c()) !多桁×正の整数(0~255)※10000進数なら32767
  LET cy=0
  FOR i=0 TO L2 !下の桁から
   LET d=a(i)*b+cy
   LET cy=INT(d/RADIX) !桁上がり
   LET c(i)=MOD(d,RADIX) !この桁
  NEXT i
  IF cy>0 THEN
   PRINT "乗算オーバーフロー"
   STOP
  END IF
END SUB
PUBLIC SUB ldiv
EXTERNAL SUB ldiv(a(),b, c()) !多桁÷正の整数(0~255)※10000進数なら32767
  IF b=0 THEN
   PRINT "0では割れません。"
   STOP
  END IF

  LET r=0 !余り
  FOR i=L2 TO 0 STEP -1 !上の桁から
   LET d=a(i)+r
   LET c(i)=INT(d/b) !商はこの桁
   LET r=MOD(d,b)*RADIX !余りを下の桁へ
  NEXT i
END SUB

PUBLIC SUB lcopy
EXTERNAL SUB lcopy(a(), b()) !コピー B=A
  FOR i=0 TO L2 !mat b=a
   LET b(i)=a(i) !同じ桁で
  NEXT i
END SUB
PUBLIC FUNCTION lcomp
EXTERNAL FUNCTION lcomp(a(),b()) !比較 A>Bなら1、A=Bなら0、A<Bなら-1
  FOR i=L2 TO 0 STEP -1 !上の桁から
   IF a(i)>b(i) THEN
     LET lcomp=1
     EXIT FUNCTION
   ELSEIF a(i)<b(i) THEN
     LET lcomp=-1
     EXIT FUNCTION
   END IF
  NEXT i
  LET lcomp=0
END FUNCTION

つづく
 

Re: Σ1/kの多桁を求める

 投稿者:山中和義  投稿日:2009年 5月22日(金)22時08分13秒
  > No.385[元記事へ]

つづき

!----- 入力、出力ルーチン

PUBLIC SUB lStr2Num
EXTERNAL SUB lStr2Num(a$, a()) !数字列を多桁整数に変換する
  FOR i=0 TO L2
   LET A(i)=0
  NEXT i
  FOR i=LEN(a$) TO 1 STEP -KETA
   LET d=INT((LEN(a$)-i)/KETA)
   IF d>L2 THEN
     PRINT "桁数が足りません。"
     STOP
   END IF
   LET a(d)=VAL(a$(i-KETA+1:i))
  NEXT i
END SUB
PUBLIC FUNCTION lNum2Str$
EXTERNAL FUNCTION lNum2Str$(a()) !多桁整数を数字列に変換する
  LET aMSD=GetMSD(a)
  IF aMSD<0 THEN !0なら
   LET a$=" 0"
  ELSE
   LET a$=" "&STR$(a(aMSD)) !1桁目
   FOR i=aMSD-1 TO 0 STEP -1 !2桁目以降
     LET a$=a$&right$("000"&STR$(a(i)),4)
   NEXT i
  END IF
  LET lNum2Str$=a$
END FUNCTION


!----- 上位の演算ルーチン

PUBLIC SUB llmul
EXTERNAL SUB llmul(a(),b(), c()) !多桁×多桁 ※C=A*B
  FOR i=0 TO L2*2 !mat c=zer
   LET c(i)=0
  NEXT i

  LET aMSD=GetMSD(a)
  LET bMSD=GetMSD(b)
  IF aMSD<0 OR bMSD<0 THEN EXIT SUB !乗数、被乗数が0なら

  FOR j=0 TO bMSD !乗数:下の桁から
   LET cy=0
   IF b(j)>0 THEN !0は計算しない
     FOR i=0 TO aMSD !被乗数:下の桁から
      LET d=a(i)*b(j)+cy + c(i+j) !累積 ※筆算参照 O(n^2)
      LET c(i+j)=MOD(d,RADIX) !この桁
      LET cy=INT(d/RADIX) !桁上がり
     NEXT i
     IF cy>0 THEN LET c(j+aMSD+1)=cy !上位桁へ
   END IF
  NEXT j
END SUB

EXTERNAL FUNCTION GetMSD(a()) !最上位桁の位置を得る
  FOR i=L2 TO 0 STEP -1
   IF a(i)<>0 THEN EXIT FOR
  NEXT i
  LET GetMSD=i !桁位置 ※0なら-1
END FUNCTION

PUBLIC SUB ldivqr
EXTERNAL SUB ldivqr(a(),b(), q(),r()) !多桁÷多桁 ※商q 余りr
  LET bMSD=GetMSD(b)
  IF bMSD<0 THEN !除数が0かどうか確認する
   PRINT "0では割れません。"
   STOP
  END IF

  FOR i=0 TO L2 !商を0とする
   LET q(i)=0
  NEXT i

  LET v=b(bMSD) !最上位桁の値を得る
  LET nk=INT(RADIX/(v+1)) !b(MSD)をRADIX/2以上にするための最小係数
  IF nk>1 THEN
   CALL lmul(b,nk, bb) !除数の最上位桁をRADIX/2以上、RADIX未満にする
   CALL lmul(a,nk, aa) !aもnk倍する
  ELSE
   CALL lcopy(b, bb) !×1
   CALL lcopy(a, aa)
  END IF

  LET t=GetMSD(bb)
  DO UNTIL lcomp(aa,bb)<0 !a<bなら終了
   LET s=GetMSD(aa)
   IF aa(s)>=bb(t) THEN
     IF CompareOffset(aa,bb,s-t)>=0 THEN !a>=b*RADIX^(s-t)を検査する
      LET u=s-t !商の最上位桁位置uおよび値q(u)の候補を求める
      LET q(u)=1
     ELSE
      LET u=s-t-1
      LET q(u)=RADIX-1
     END IF
   ELSE
     LET u=s-t-1
     LET q(u)=INT( (aa(s)*RADIX+aa(s-1))/bb(t) )
   END IF

   CALL lmul(bb,q(u), m)
   DO WHILE CompareOffset(aa,m,u)<0 !a>=m=b*q(0)を満たす最大のq(u)を求める
     LET q(u)=q(u)-1
     CALL lmul(bb,q(u), m)
   LOOP

   CALL SubOffset(aa,m, u) !a=a-b*q(u)*RADIX^u
  LOOP

  IF nk>1 THEN
   CALL ldiv(aa,nk, r) !余り 1/nk倍
  ELSE
   CALL lcopy(aa, r)
  END IF
END SUB
EXTERNAL FUNCTION CompareOffset(a(),b(),n) !桁をずらして比較する
  LET aMSD=GetMSD(a)
  LET bMSD=GetMSD(b)+n
  IF aMSD>bMSD THEN
   LET CompareOffset=1
  ELSEIF aMSD<bMSD THEN
   LET CompareOffset=-1
  ELSE
   FOR i=aMSD TO n STEP -1
     IF a(i)>b(i-n) THEN
      LET CompareOffset=1
      EXIT FUNCTION
     END IF
     IF a(i)<b(i-n) THEN
      LET CompareOffset=-1
      EXIT FUNCTION
     END IF
   NEXT i
   DO !a(aMSD)~a(n)とb(bMSD)~b(0)が一致する場合、
     IF NOT i>=0 THEN EXIT DO !a(n-1)~a(0)に非零のものがあれば、aの方が大きい
     IF a(i)<>0 THEN
      LET CompareOffset=1
      EXIT FUNCTION
     END IF
     LET i=i-1
   LOOP
   LET CompareOffset=0
  END IF
END FUNCTION
EXTERNAL SUB SubOffset(a(),b(),n) !桁をずらして減算 ※a=a-b*RADIX^n
  LET brrw=0 !借り
  LET bMSD=GetMSD(b) !最上位桁までbをひく
  FOR i=0 TO bMSD
   LET d=a(i+n)-b(i)-brrw !同じ桁で
   IF d>=0 THEN
     LET a(i+n)=d
     LET brrw=0
   ELSE
     LET a(i+n)=d+RADIX
     LET brrw=1 !上の桁から借りる
   END IF
  NEXT i
  DO !上位桁への桁借り
   IF NOT brrw<>0 THEN EXIT DO
   IF a(i+n)<>0 THEN
     LET a(i+n)=a(i+n)-1
     LET brrw=0
   ELSE
     LET a(i+n)=RADIX-1
     LET brrw=1
   END IF
   LET i=i+1
  LOOP
END SUB

END MODULE
 

戻る